Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
9 maart 2007
Utslaggen 10 maart
9 maart 2007

Buitenpost 1 – SDS 1 14.30 oere ( 12.30 oere fuort)

Skelte Anema
Jacob K. Haitsma
Erik Haitsma
Tsjeard Halbersma
Floris Hiemstra
Tsjipke K. Okkema
Henk Postma
Mark Postma
Robert Sijbesma
Anne. Stenekes
Harm Stremler
Jaap Toering
Jelmer Posthumus
Dirk Yde Sjaarda

SDS 2 – Noordscheschut 2    14.30 oere  (oanwêzich 13.30 oere)

Kees Adema
Geert Dijkstra
Dennis Dijkstra
Marten Faber
Robert Hoekstra
Wesly Hoitinga
Jan Simon Jelsma
Pieter Kamstra
Stefan Krimpen
Sybren Nauta
Sjoerd Rispens
Bote Strikwerda
Jos Zonderland
Pytrik Hiemstra

Sc Joure 3 – SDS 3 om 14.15 oere

Ruurd Boorsma
Remco Bervoets
Jelte de Boer
Wichard. Deinum
Anco Elgersma
Auke Hiemstra
Wouter Hylkema
Jentsje Jorritsma
Syb Overal
Jan Stenekes
Gerlof Veldstra
Jeroen Wagenaar
Jappie Wijnia

Zeerobben 5 – SDS 5 om 15.00 oere  (14.00 fuort)

Eddy de Boer
Ids Boersma
Bertus Bootsma
Ype Burggraaff
Tjeerd Dijkstra
Aant Hofstra
Piet Kempe
Klaas Molenmaker
Jacob Plantinga
Roel Sijbesma
Klaas Visser
Harm A Dijkstra
Pieter Groenveld

SDS 6 – Heeg 4   om 12.45 oere

Ivo Donath
Pieter L  vd Valk
Lieuwe vd Brug
Rudy Dijkstra
Bas de Haan
Gerlof J Hofstra
Rinse Joustra
Jacob S Joustra
Geert Poeze
Willem Veenstra
Tiemen Vermeulen
Hjalmar Ruiter

Net oanwêzich fanwege: earmtakke, knibbel,ankel, rêch, tean, skouder, Frysk damjen, aaisykjen, winkelje, verhúzjen, bedriuwsfuotbal, fergaderje of in oare goeie reden

Feite de Haan
Hendrik de Jong
Tsjalling Sikma
Johannes Tichelman
Jeroen Brouwer
Arjan Posthumus
Arjen van Putten
Gerrit Terpstra
Willem Wijnia
Sjoerd van Beem
Gerrit Hingst
Christiaan Hoekstra
Albert Jan Joustra
Lieuwe Meijer
Dirk de Jong
Frank Rypma
Jaap Boekholt
Jelle de Boer
Stoffel Bouma
Sipke Hiemstra
Trienus de Jong
Durk Okkema
Ype Tiemersma
Folkert R Vellinga
Erwin de Boer
Romke de Jong
Coen Rameau
Bas de van der Wey

Yndie, wat in lange list!!!