Seleksje SDS 1 2017-2018

SDS – FC Dordrecht op sneon 5 augustus
28 juni 2017
Oefenprogramma SDS 1
29 juni 2017

De A-seleksje foar it seizoen 2017-2018 sjocht der foarearst sa út:

Jaap Toering (K)
Gert Jan Bootsma (K)
Arjen Los
Bauke Dijkstra
Elger Turksma
Erik Haitsma
Ewout de Boer
Frank Bervoets
Gerwin Sybesma
Habtamu de Hoop
Hendrik de Jong
Jacob-Klaas Haitsma
Jelmer Posthumus
Jurjen Los
Lourens van der Pol
Marco Rypkema
Matthijs Postma
Pieter Sytsma
Remco Hylkema
Wiebe Heeres

De staf sjocht der sa út:

Hoofdtrainer: Marco Hoekstra
Trainer: Robert Hoekstra
Keeperstrainer: Egbert Bootsma
Leider: Floris Hiemstra
Verzorger: Foeke Reitsma
Grensrechter: Jan-Bouke Bouma

Jûn letter it oefenprogramma hjir op de webside.