Evenementen in december 2022

Wepperkes -woansdei-
20 juni 2007
Oefenprogramma SDS 1 bekend
21 juni 2007

Koach Anne Brouwer fan FC Wommels hat nei de Wommelser Feesten de seleksje aardich oanpast. Hy seach yn dat hy Easterein dochs miskien better mei “jonge” hûnen oanpakke kin ynstee fan al dy âlde fellen.

Hjir de foarlopige seleksje foar 24 augustus:
Mark Postma

Henk Postma

Jacob Klaas Haitsma

Erik Haitsma

Anne Stenekes

Jeroen Brouwer

Hendrik de Jong

Wesley Hotinga

Wichard Deinum

Jappie Wijnia

Remco Bervoets

Jelmer Posthumus

Arjen Posthumus

Willem Wijnia

Dennis Dijkstra 
Sjoerd Rispens
Redmer Strikwerda
Korné Boekholt

Mister X

Mister Y

Trainer/coach: Anne Brouwer

Verzorger: Piet de Jong

Materialen: Ate Vellinga
Grens: Daan Boersma

It liket derop dat der noch 2 plakken frij binne yn de seleksje. It is noch net dúdlik wat hjir mei barre sil. Miskien bliuwt it ek wol sa.

Oan de omballingen is goed neitocht en miskien noch wol it meast ynfesteard. No ’t de materialen fersoarge wurde troch Ate Vellinga hoefe de spilers fan Wommels harren net drok oer te meitsjen dat dit net foarinoar is. Ek sille de kûten goed los wêze troch de hannen fan Piet de Jong. Daan Boersma sil de flagge betsjinje.

Wy binne benijd wat Easterein hjir tsjinoer sette sil.