SDS1- QVC1

Utslaggen 7 maaie 2005
7 mei 2005
It doelpunt fan SDS tsjin QVC
8 mei 2005

Wat sfearfoto

Douwe Durk Reitsma hellet foar de wedstryd herinneringen op mei skiedsrjochter Kraak


It ferkear wurdt regele troch geheste ferkearsregelaars. Hjir Theo de Jong


Wikselspilers Mark, Skelte en Tsjipke Klaas piele wat om


Klaas Dijkstra en André Samplonius wikselje de taktyske konsepten meielkoar út.


Skiedrjochter Kraak mei syn twa assistenten Harm en Wietse Vink

Gespannen gesichten foar de wedstryd


Stoere ferdigeners by QVC dy’t net folle tajoegen yn it duel


Jelle Jan Visser siet efter it doel fan QVC, ûnder it motto fan “elts mei graach ris fiskje”

De doelman fan QVC hie it aardich drokker as Remco Brouwer fan SDS

Tsjeard Halbersma driget oan de bal


Konsintraasje by de ferdigeners fan QVC

Yn it skoft kaam men hannen of tappen  te koart om de toarstige kielen te smarren

Yn de twadde helte krige SDS ek in oantal goeie kansen

Skiedsrjochter Kraak fluite goed yn dizze fierders sportive wedstryd

De spilers fan SDS 5 lieten har ferklomje om dochs de lêste minuten noch efkes mei te pakken.

In frije traap foar SDS. Oanfallers en ferdigeners wachtsje ôf en hâlde elkoar skerp yn de gaten

Letter hjoed mear foto’s fan û.o Henk Bootsma dy’t it doelpunt prachtich yn byld krigen hat.!!! En de feestfreugde fan de spilers fansels.