SDS wurket gear mei sc Heerenveen!

Weppers tiisdei 4-2-2020
4 februari 2020
Weppers freed 7-2-2020
7 februari 2020

SDS is tegeare mei vv Nijland in saneamd ‘Sportief partnership'(‘sportyf maatskip’) oangien mei sc Heerenveen. It is de bedoeling om mekoar te helpen. Der sil fan alles organiseare foar de spilers, frijwilligers en supporters fan de klup. Sa kinne der in pear kear per jier goedkeaper kaartsjes kocht wurde foar wedstriden fan sc Heerenveen en giet in part fan de opbringst nei SDS. Ek kinne seizoenkaarthâlders fan sc Heerenveen oanjaan dat sy fan SDS binne en dan stoart sc Heerenveen €15,- per seizoenkaart op de rekken fan SDS. In ‘win-win’-situaasje dus.

Der sil ek in sponserrin wêze rûn it Abe-Lenstra-stadion.

Hjir kinne jim alles lêze oer de gearwurking:

Home

Teamuitje

Wolle je in leuk teamuitje? Via ST. SDS-Nijland kinne je no wer mei flinke koarting naar sc Heerenveen – ADO Den Haag (22 febrewaris), sc Heerenveen – RKC (21 maart) of sc Heerenveen – PSV (3 maaie)!
Sjoch hjir om kaarten te bestellen: www.kaartverkoopactie.nl/stsdsnijland


Miskien sjogge wy dan noch faker in SDS’er op de tillevysje lykas Jesse en Lourens en Sjoerd.