SDS WK-League: stân tiisdeitejûn 23 oere

SDS WK-League: stân moandeitejûn 23 oere
5 december 2022
Wk bonusweppers
8 december 2022

Spanje, Marokko, Portugal en Switserlân dêr gie it hjoed om

Spanje: Der binne 13 dy sjogge Spanje net yn de kwartfinale. De oare 42 tinke fan wol. It levert net ien wat

Marokko: Der binne 53 dy’t net op Marokko rekkene hawwe.
Twa dus wol : Rick Hendriks (dy’t dêrmei fan plak 20 nei plak 7 giet) en Wessel Wijnja dy’t no de gefarensône ûnderyn ferlit

Switserlân: Net ien dy’t Switserlân yn de kwartfinale delsetten hat. It hie ek neat oplevere

Portugal: 37 dielnimmers sjogge it wol sitten mei Portugal (sûnder Ronaldo). Sij krije 50 punten. De oare 18 ferlieze terrein.

Boppe-yn jout men elkoar neat ta. Foutsjes wurde net makke. It is allinne Rick dy’t him yn de top 10 fochten hat.

Underyn hat it trio Sweering it  noch net opjûn. Sij skoare en jouwe it reade lampke oan Hendrik de Jong.

 

De nije tuskenstân

Stân Wa? Wenplak Stân op tiisdei
23.00 oere
1 Broer Greidanus Wommels 780
2 Tjitse Postma Wommels 775
3 Gert-Jan Hiemstra Easterein 770
4 Skelte Anema Mantgum 770
5 Jilles Reitsma Wommels 765
6 Sybren Beert de Jong Wommels 765
7 Rick Hendriks Easterein 760
8 Simon van der Vaart Spannum 750
9 Sjoerd de Boer Wommels 750
10 Eeltsje Bootsma Wommels 735
11 Gerwin Sijbesma Wommels 730
12 Tom Wijnia Wommels 730
13 Dirk Stegenga Easterein 725
14 Habtamu de Hoop Wommels 720
15 Bote Strikwerda Wommels 715
16 Pieter Sijtsma Wommels 715
17 Lourens van der Pol Easterein 705
18 Johan Delfsma Wommels 700
19 Pieter Kamstra Easterein 700
20 Jaap Toering Wommels 695
21 Douwe-Jan Vellinga Wommels 680
22 Jelmer Posthumus Wommels 680
23 Lisa en Tineke Hoekstra Easterein 680
24 Wiebe Heeres Wommels 680
25 Eeltje Postma Wommels 675
26 Frank Bervoets Wommels 675
27 Jimmy Pesto jr. Wommels 675
28 Jurjen Eringa Rien 675
29 Rudmer Jesse en Rinse Joustra Wommels 675
30 Brend Toering Wommels 670
31 Klaas Bouke Faber Wommels 670
32 Jan Mulder Waaksens 665
33 Marc en Robert Hoekstra Easterein 665
34 Grietzen Broersma Ljouwert 660
35 Pieter Wijnia Wommels 660
36 Frans-Pyter Terpstra Wommels 650
37 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 650
38 Sjoerd van Beem Wommels 650
39 Wessel Wijnja Hidaard 650
40 Hendrik ‘Lewantoski’ Eringa Spannum 645
41 Jacob-Klaas Haitsma Wommels 645
42 Jan Friso Bruinsma Wommels 640
43 Aant Hofstra Wommels 635
44 Willem Wijnia Wommels 635
45 Anne Stenekes Wommels 630
46 Annejan Hallema Wommels 625
47 Kris Gaastra Ljouwert 615
48 Okke van der Kamp Oudega 610
49 Lolke Hofstra Wommels 605
50 Bas van der Weij Easterein 600
51 Seriëtte Strikwerda Spannum 600
52 Hendrik, Tim en Fenna Sweering Easterein 595
53 Tsjalling Sikma Dronryp 590
54 Auke Eringa Wommels 580
55 Hendrik de Jong Wommels 575