SDS WK-League: stân moandeitejûn 23 oere

Weppers moandei 5-12-2022
5 december 2022
SDS WK-League: stân tiisdeitejûn 23 oere
6 december 2022

Prizepot

Wij begjinne hjoed mar mei wat ynformaasje oer de prizepot.

Der binne 4 prizen: 100 euro, 75 euro, 50 euro en 25 euro.
Fansels is der ek in poedelpriis.

De wedstriden hjoed

Om punten te skoaren moasten je de nûmers 24 (Kroatie)  en 25 (Brazilie ) oankrúst hawwe.

Dat Brazilië trochgean soe, dêr twivele nimmen oan. Alle dielnimmers 50 punten der bij.

Dat Kroatië sa fier komme soe, dat wisten der mar 6:

Rudmer &Jesse & Rinse Joustra, Pieter Sijtsma, Simon van der Vaart, Frank Bervoets, Jan Friso Bruinsma  en Broer Greidanus pakke ek dy 50 punten

De stân fan saken

It betsjut dat Jan Friso net mear mei de reade lantearne hoecht om te draven en dat Broer no de nije koprinner is.  Sa kin it rinne. In wike lyn rûn hij mei de reade lantearne om. Dy is no yn hannen fan it trio Sweering.

 

Stân Wa? Wenplak Stân op moandei
23.00 oere
1 Broer Greidanus Wommels 730
2 Tjitse Postma Wommels 725
3 Gert-Jan Hiemstra Easterein 720
4 Skelte Anema Mantgum 720
5 Jilles Reitsma Wommels 715
6 Sybren Beert de Jong Wommels 715
7 Simon van der Vaart Spannum 700
8 Sjoerd de Boer Wommels 700
9 Eeltsje Bootsma Wommels 685
10 Gerwin Sijbesma Wommels 680
11 Tom Wijnia Wommels 680
12 Dirk Stegenga Easterein 675
13 Rudmer Jesse en Rinse Joustra Wommels 675
14 Habtamu de Hoop Wommels 670
15 Klaas Bouke Faber Wommels 670
16 Bote Strikwerda Wommels 665
17 Marc en Robert Hoekstra Easterein 665
18 Pieter Sijtsma Wommels 665
19 Grietzen Broersma Ljouwert 660
20 Rick Hendriks Easterein 660
21 Lourens van der Pol Easterein 655
22 Frans-Pyter Terpstra Wommels 650
23 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 650
24 Johan Delfsma Wommels 650
25 Pieter Kamstra Easterein 650
26 Hendrik ‘Lewantoski’ Eringa Spannum 645
27 Jaap Toering Wommels 645
28 Aant Hofstra Wommels 635
29 Willem Wijnia Wommels 635
30 Anne Stenekes Wommels 630
31 Douwe-Jan Vellinga Wommels 630
32 Jelmer Posthumus Wommels 630
33 Lisa en Tineke Hoekstra Easterein 630
34 Wiebe Heeres Wommels 630
35 Eeltje Postma Wommels 625
36 Frank Bervoets Wommels 625
37 Jimmy Pesto jr. Wommels 625
38 Jurjen Eringa Rien 625
39 Brend Toering Wommels 620
40 Jan Mulder Waaksens 615
41 Kris Gaastra Ljouwert 615
42 Okke van der Kamp Oudega 610
43 Pieter Wijnia Wommels 610
44 Lolke Hofstra Wommels 605
45 Bas van der Weij Easterein 600
46 Seriëtte Strikwerda Spannum 600
47 Sjoerd van Beem Wommels 600
48 Wessel Wijnja Hidaard 600
49 Jacob-Klaas Haitsma Wommels 595
50 Jan Friso Bruinsma Wommels 590
51 Tsjalling Sikma Dronryp 590
52 Auke Eringa Wommels 580
53 Annejan Hallema Wommels 575
54 Hendrik de Jong Wommels 575
55 Hendrik, Tim en Fenna Sweering Easterein 545