SDS WK-League (nei 32 wedstriden)

Programma aug/sep. 2010
21 juni 2010
Weppers tiisdei 22-6
21 juni 2010

Ien fan de wepmasters stiet noch altiten boppe-oan. Jelle Wiersma stiet dêr 10 punten efter ne dêrnei komme Hammie Westra en Tom & Pieter.
De grutte útslach fan Portugal – Noord-Korea hie net ien goed. De 1-0 foar Chili hienen Tom & Pieter goed (sy binne gek op Chili…….Con Carne) en Bote Strikwerda. In stik of 12 minsken hienen Spanje op in 2-0 winst stean.

Ûnderoan is Henk Postma in echte reade lantearn en helpe Gearard Posthumus en Igor Kalinowski him sjouwen.

1 Aant Hofstra Wommels 130
2 Jelle Wiersma Wommels 120
3 Hammie Westra Wommels 115
4 Tom & Pieter Wommels 115
5 Syb Overal Easterein 110
6 Bauke Dijkstra Easterein 110
7 Bas van der Weij Easterein 110
8 Jan Simon Jelsma Easterein 105
9 Bote Strikwerda Spannum 105
10 Anke van Asselt Wommels 105
11 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 100
12 Jan Mulder Waaksens 100
13 Paul Reitsma Wommels 100
14 Feike Jorritsma Easterein 100
15 Jan Strikwerda Easterein 100
16 Douwe Durk Reitsma Easterein 95
17 Dooitze “Altyd Boppeoan” Nauta Stiens 95
18 Klaas-Bouke Faber Wommels 95
19 Trienus de Jong Lollum 95
20 Ate Feike de Boer Wommels 95
21 Pieter Kamstra Easterein 95
22 Seriette Strikwerda Spannum 95
23 Kees Adema Berlyn 90
24 Meinte Wesselius Wommels 90
25 Peter Sijbesma Easterein 90
26 Lisanne Stenekes Easterein 90
27 Robert Sybesma Easterein 85
28 Ids de Boer Grins 85
29 Wilma Sjaarda Easterein 85
30 Andrew Feijten Easterein 85
31 Jesse Noordmans Spannum 85
32 Rixt/Reino Wommels 85
33 Lolke Hofstra Wommels 85
34 Esther Hoitenga Wommels 80
35 De Sippenserboys (fam. De Hoop) Wommels 80
36 Hessel Yntema Wommels 80
37 Arjan Posthumus Wommels 80
38 Johan Delfsma Wommels 80
39 Martin Rienstra Wommels 80
40 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 80
41 Bauke Jan Plantinga Easterein 80
42 Jaap Toering Wommels 80
43 Sjoerd van Beem Wommels 80
44 Foeke Reitsma Easterein 75
45 Hendrik Eringa Spannum 75
46 Tsjipke Okkema Wommels 75
47 Geartsje Klaversma Wommels 75
48 Jacob van Wieren Wommels 75
49 Jan Stenekes Easterein 75
50 Jan-Klaas Faber Wommels 70
51 Jan-Thomas Faber Wommels 70
52 Immie Kamstra Hinnaard 70
53 Ruurd Boorsma Ljouwert 70
54 Jeroen Brouwer Wommels 70
55 Willem Wijnia Wommels 65
56 Hendrik de Jong Wommels 65
57 Anne Stenekes Wommels 65
58 Jacob Plantinga Easterein 65
59 Klaas Dijkstra Ljouwert 65
60 Boudewijn Kramer Easterein 60
61 Sytze Kooistra Wommels  60
62 Gearard Posthumus Heerenveen 55
63 Igor Kalinowski Wommels 55
64 Henk Postma Wommels 55