SDS stypje mei RABO Clubsupport!

Weppers woansdei 2-10-2019
2 oktober 2019
Weppers tongersdei 3-10-2019
3 oktober 2019

Tegeare fiere wy de winst!

Mei Rabo ClubSupport ynfesteard Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland in part fan harren winst yn lokale klups en ferienings.

Hoe wurket it?

Asto lid bist fan de Rabobank kinsto SDS helpe!
Do hast in mail en in kaart fia de post fan de Rabobank krigen dasto stimme kinst. Hjir stiet in unike ynlogkoade op. Stimme kin fan 27 septimber oant 11 oktober.
Elts lid fan de Rabobank krijt 5 stimmen. Do meist 2 kear op deselde feriening stimme. Neist SDS kinst dan noch stimme op bygelyks KF Easterein, Tennisferiening Easterein of Wommels, Stifting de Freule of Zwembad De Klomp.

Wêrom stimme?

SDS wol it jild wat hjirmei fertsjinne wurdt graach brûke foar de slotjûn fan de jeugd.

Stimme!

Je kinne op SDS stimme troch hjir te klikken.

Net stinne mar stimme!