Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
12 november 2006
SDS 2 op ‘e foto!
13 november 2006

 

SDS-reservelist 2012-2013:
Friso Albada
hspace=0 Gerrit Hingst
Pieter Groenveld
 Dennis Dijkstra
 Romke de Jong
hspace=0 Trienus de Jong
hspace=0 Durk Okkema
 Stefan Visser

Stoppe nei 2012-2013

Syb Overal
Arjan Posthumus
Erik Haitsma
Redmer Strikwerda
Igor Kalinowski
Martijn Rispens
Sietze Kooistra
Bram Strubbe
Johan Postma
Arjen Los


Stoppe nei (of tidens) 2011-2012:
 Tsjipke Klaas Okkema
hspace=0 Jildert Hylkema(nei SV Leones)
 Jacob van Wieren (nei Gronitas)

  Dylan Drent (nei Zeerobben)
 Johan Faber (Nei VV Blauwhuis)
hspace=0 Dennis Dijkstra (tydlik stoppe?)
Thor Ejnar Ruiter
hspace=0 Sybren Wesselius
hspace=0 Gerlof Veldstra
 Eddy Visser
Harm Jan Kamstra

Casper Booms
hspace=0 Doede R. Okkema
Allert Turksma
hspace=0 Marco Weijer

Joris Nijdam
 Sjanouk Veenje
Susan Altenburg

Anna Marijke Posthuma

Amarins Hendriks
Tineke Kamstra
Hester van der Meer
Joutsen Okkema
Boukje Wytske Bakker
Nynke de Boer
Janneke van den Elshout

 

Stoppe nei(of tidens) 2010-2011
hspace=0
Christian Zijlstra (nei QVC)
Andries Brinksma
hspace=0 Martin Rienstra
Jarco Pompstra
hspace=0 Jacob Sjirk Joustra
Eddy de Boer
Ype Burggraaff
Auke Hiemstra

hspace=0 Aant Hofstra
Klaas Kamstra
Boudewijn Kramer
hspace=0 Folkert Rients Vellinga
Klaas Visser
 Jesse Noordmans

Harm Kappe
Jacco Kooistra
hspace=0 Marcus Brinksma

hspace=0 Hylke Flapper
hspace=0 Idsert Wijnja
hspace=0 Koen Zuidema

Remco Delfsma
Anke van Asselt

Wilma de Pundert
Chrissi Schramm

Stoppe nei 2009-2010
 Freek Tichelman (nei De Vogels)
hspace=0 Tsjalling Sikma (nei Dronryp)
hspace=0 Hjalmar Ruiter (nei De Vogels)
 Klaas Malda (nei Sweden)
 Remco Piek
hspace=0 Dirk de Jong (nei VV Irnsum)
 Johan Dotinga
 André Bons
hspace=0 Geertsje Spoelman
Marieke Terwisscha van Scheltinga
 Sjoukje Drost
 Wiepkje Hiemstra
hspace=0 Marleen Postma
 Nyncke Posthuma
 Grietje Meulenaar
hspace=0 Anne Wil Zijlstra
hspace=0 Piet Kempe
 Klaas Molenmaker
hspace=0 Gerrit Terpstra

 Remon Rameau
 Jurjen Eringa
hspace=0 Dirk Stegenga
 Emiel Petra
 Rick Klijnsma (werom nei Zeerobben)
hspace=0 Maikel Venema
hspace=0 Jesse Vallinga
 Sytze de Boer
 Habtamu de Hoop (nei LSC)
 Jacob Smink
 Jan Douwe Breeuwsma
 Simeon Sijbesma
 Epke Boschma
hspace=0
 Johannes Zandvliet
 Martijn de Haan
 Paul de Boer
  Tim Houtsma
 Leandro Ana Reitsma
 Albert Tiemersma


Stoppe nei 2008-2009
 Arnoud Koster (nei SC Joure)

 Tsjeard Halbersma (makket wrâldreis)
 Ivo Donath
 Gearard Posthumus
hspace=0 Arjen van Putten
 Albert-Jan Joustra
hspace=0 Jelle de Boer
Klik Rinse Joustra
  Douwe de Boer
 Janny Flier

 Mirije van Urk
 Simone Kingma
 Anne-Marije Hofstra
 Cindy de Jong
 Mirjam Bakker
 Kim de Jong
hspace=0 Jan de Boer

hspace=0 Remco Hylkema (nei in klup yn Snits)
hspace=0 Ruurd Visser (nei vv SneekWitZwart)
 Rico Kroon
hspace=0 Jan Thomas Faber

hspace=0 Jelle Jan Visser (nei LSC 1890)
 Jochem Leijenaar
 Jeska Terpstra
 Chico Demmenie


Stoppe nei 2007-2008 (of tidens 2008-2009)
 Wouter Hylkema
hspace=0 Floris Hiemstra
hspace=0 Tiemen Vermeulen
 Johan Postma
 Grietsje Meulenaar
 Amarins de Haan
 Hilda Bosma
 Wesley Hoitinga
hspace=0 Jaap Boekholt
hspace=0 Roel Sybesma
hspace=0  Kasper Hoek
hspace=0 Korné Boekholt
 Bas van der Wey
 Douwe de Boer
hspace=0 Jos Zonderland (nei WPB)
 Anke Postmus
 Coby Akkerman
 Jeroen Luijten

Gestopt na 2006-2007:
 Remco Brouwer
 Ruurd Boorsma

 Kees Adema
 Johannes Tichelman
 Lieuwe Meijer
 Sybren Nauta (Astronauta)
 Malcolm Feyten
 Auke Hiemstra (Buck(-ler)
 Geert Poeze
  Martijn Rispens
 Niels Koster
 Jehannes Abma
hspace=0 Marco Brouwer
 Albert-Jan Joustra

Gestopt na 2005-2006:

 Arnold Hoekstra
hspace=0 Gearard Posthumus
 Marco Reynhoudt
hspace=0 Tjalling Hoekstra
 Jeroen Hoek
 Marco Hoekstra
 Hendrik Okkema
hspace=0 Theo Postma

Gestopt na 2004-2005:

 Peter Sybesma
 Douwe Kool (Jamai)        

hspace=0 Willem Tjalsma
 Bert Rienstra
 Evert Tanja
 Eddy de Boer
hspace=0 Koos Plantinga
 Klaas Molenmaker
 Martin Overal