SDS-puzzelkwistocht

Fuotbalmikstoernoai en barbekjoe mei it SDS-jubileumfeest
31 augustus 2022
Foto’s SDS-jubileumfeest freed 2 septimber
5 september 2022
Foar de SDS’ers dy ’t sneon mei it jubileumfeest net meibalje hawwe wy in alderaardichst kwiske ynelkoar draaid.
De fragen binne moarn rûnom op it sportpark te finen en op it grutte skerm.
Der binne 38 fragen.
Foar elk goed antwurd krije je twa punten en foar it goeie antwurd op fraach 38 krije je ien punt. Wa hellet de 75 punten?