Programma SDS-nijjierssit 2024 en jou dy noch gau op!

ST. SDS-Nijland JO17-1 hjoed los op it jeugd-OFK
4 januari 2024
Weppers moandei 8-1-2024
8 januari 2024

Jou dy noch hurd op foar it baljen of it kaarten op de SDS-nijjierssit.
Der kinne noch wol wat by.

Klaverjassen

De kaarters sille om 13.00 oere los. Sa ’t it no liket wurdt der oan 5 tafels kaarten.
De ynrin is fanôf 12.42 oere.
Kom op tiid sa ’t der op tiid starten wurde kin en it kaarten oan de kant is foar de muzyk begjint.

Baljen

De fuotballers sille in oer as 14.00 oere los.

Kuierje

De rinners sille in oer as 14.00 oere in blokje om.

Dûnsje

DJ Baggel slingert in oer as 16.00 oere de muzyk oan.

Kom ek! Elkenien is wolkom!