Evenementen in december 2022

Weppers moandei 8-6
7 juni 2009
SDS en Topfysio wreidsje gearwurking út!!
9 juni 2009

SDS-MC1 2013-2014


SDS MC 1 waard op 14 desimber 2013 kampioen yn de hjerstkompetysje

*
Útslagen en stân SDS MC1
(sjoch op
Voetbal.nl)
*Kompetysje-yndieling SDS MC1
(sjoch ûnderoan dizze side)

*Programma SDS MC1
(sjoch ûnderoan dizze side)
*Wedstrydferslagen SDS MC1

Seleksje SDS MC1 2013-2014(alvetal)

Fenna Hoekstra

Alize Bootsma

 

Janieke Dijkstra

 

 

Wiebrig A. Bruinsma

 

Jeska Terpstra

 

 

Tjitske Heeres

 

Anca Bangma

 

Nynke Hoekstra

 

Ilse Walstra

 

 

Dagmar Tjalsma

 

Jildou Siesling

 

Kirsten Hiemstra

 

Else Evers

Trainers:
Paul Walstra, Lieuwe Hoekstra en Akke Rixt Zijsling

Lieders:
Paul Walstra en Lieuwe Hoekstra

Omballingen
Jacomien Heeres


Trainingstiden 2013-2014
moandei 19.15 – 20.30
woansdei 19.15 – 20.30


Bekeryndieling 2013-2014
1. AVC MC 1
2. SDS MC 1

Kompetysje-yndieling neijierskompetysje:

Annaparochie St. MC1
Jacob St. MC1
MKV’29 MC1
RES MC1
SC Berlikum MC1
SDS MC1

Kompetysjeprogramma:

Noch net bekend