SDS-ledengearkomst

Weppers moandei 20-10
19 oktober 2014
Weppers tiisdei 21-10
20 oktober 2014

SDS-ledengearkomst op woansdei  5 novimber 2014

       jûns om sân oere yn’e kantine
op sportpark de Skoalleseize.

 

Wurklist:

1. Iepening

2. Fêststellen fan de wurklist

3. Meidielings en/of reaksjes op notulen en jierferslach **

4. Ferslach fan de sponserkommisje

5. Ferslach fan de jongereinkommisje

6. Jierferslach fan de ponghalder en fêststellen fan de begrutting          

7. Ferslach kaskommisje en ferkiezing nij kommisjelid

8. Feststellen kontribusje  
algemiene ferheging en ferheging fan de KNVB fan €2.50 per lid

9. Frijwilligerswurk hoe fierder?

 

10. SKOFT

 

11.Bestjoersferkiezing:

Ôftredend:  Douwe Dirk Reitsma,
foardracht fan it bestjoer Willem Wijnia

Ôftredend en opnij te beneamen:  Oetze Paauw

 

12. Skoalleseize

13. Rûnfraach

14. Slúting

 

** It ferslach fan de foarige ledefergadering en it jierferslach kinne jim fanôf  29 oktober opfreegje by   gidaheerma@ziggo.nl

 

Meiinoar binne wy SDS dus oant sjen op woansdei 5 novimber!
(mei oanslûtend Ajax- Barcalona op it grutte skerm)

 

                                                                                It Bestjoer