SDS-ledengearkomst 2013

Seal jeugd 2013-2014
13 november 2013
Weppers tongersdei 14-11
14 november 2013

De ledengearkomst fan fuotbalferiening SDS op woansdei 27 novimber 2013 jûns om acht oere yn’e kantine op sportpark de Skoalleseize.

Wurklist:

1. Iepening

2. Fêststellen fan de wurklist

3. Meidielings en/of reaksjes op notulen en jierferslach **

4. Ferslach fan de sponser kommisje

5. Ferslach fan de jongerein kommisje

6. Jierferslach fan de ponghalder en fêststellen fan de begrutting          

7. Ferslach kas kommisje en ferkiezing nij kommisje lid

8. Feststellen kontribusje  (ferheging mei 2%)

9. Frijwilligerswurk; hoe fierder?

10. SKOFT

11.Bestjoersferkiezing:

Ôftredend     :  André Vink

Fakant      :  wedstrydsekretaris

Ôftredend en ferkiesber :  Baukje de Jong, Ponghâlder

12. Skoalleseize

13. Rûnfraach

14. Slúting

 

** It ferslach fan de foarige ledengearkomst en it jierferslach kinne jim fanôf  13 novimber opfreegje by   gidaheerma@ziggo.nl

 

Meiinoar binne wy SDS dus oant sjen op woansdei 27 novimber

 

                            It bestjoer