SDS League: Twa koprinners

Nije wike ljocht yn Wommels
17 september 2004
Utslaggen 18 septimber
18 september 2004

De nije SDS League is dan eindliks fan start gien. De VI makket it elts jier lestiger om fan hun gegevens gebrûk meitsje te kinnen en dêrtroch moate wy eltse kear iets nijs útfine. It duorre dêrom efkes langer foardat de earste stân der wie. Ien ding falt op oan dizze stân. Eltsenien hat in bult punten. Dat komt trochdat it allinnich mar mooglik wie om de kompetysjeronde fan 3 wiken lyn ek mei te tellen. Dit koe net oars.

Dit kear mar 63 dielnimmers. Wy geane der fanút dat dit nei it winterskoft it dûbele wêze sil.

Wy hawwe lyk twa koprinners; Robert Sybesma stiet Te Plak(A en PW). Beide 1e.

Ûnderyn falt op dat “Op Klompen Begonnen”(SS) knap begjint mei in ien nei lêste plakje. Wy hienen ferwachte dat sy as lêste starte soenen. Ûnderoan stiet wer ris in Dijkstra (FC Thuisfluiter fan BD). Dit is ek net ferrassend mear te nimmen.

Sjoch hjir foar de hiele stân: SDS League wike 1.