SDS League: Ruurd pakt op ‘e nij de wykpriis!

Wepperkes -tiisdei-
19 december 2006
Wepperkes -woansdei-
20 december 2006

It is dizze wike op ‘e nij Ruurd Boorsma dy ’t de wykpriis pakt. Dit kear pakt hy 49 punten. Hy stiet ynmiddels op it 4e plak.
In bytsje pech foar Klaas Dijkstra. Mei syn team Rob en Frank komt hy krekt ien punt te koart foar de wykpriis.

De Jelsmanian Devils steane noch altiten boppe-oan. The Bundy Squad(SvB) nimt it 2e plak oer fan Tom Pieter & the Heartbreakers dy ´t harren fuotbalferstân wierskynlik yn it swimbad fan Center Parcs litten hawwe.

As je as ras-Aajcieden Klaas-Jan Huntelaar net yn je team hawwe dan kin dat net ûngestraft foarbygean. Huntelaar makke dit wykein 3 goals en mei dêrtroch 0 punten dizze wike foar “Geen Klaas Jan”. Jammer foar Sicco en Freddy, mar miskien lere sy hjir wat fan.

De koach fan “Fokke Bikkes”(JT) is al wiken benijd nei de opstelling fan syn team. Neffens ús moatte wy it samar litte, want hy stiet no al 6e.

Sa ’t wy al seinen is it net de wike fan “
Klussen is mijn leven” fan Ates Feikes de Boer. Hy sakket fan 71 nei 74.

Hielendal allinne ûnderoan stiet no “Super Solo de Boer”(EdB).

Sjoch hjir foar de nije stan
wike 13.