SDS-League: ‘Ajarnox’ pakt de titel!

Weppers moandei 9-1
9 januari 2017
SDS Vr1 op OFK
10 januari 2017

It is Bas van der Weij dy ’t mei ‘Ajarnox’ de titel pakt yn de earste helte fan de SDS-League. De lêste wike foelen der net folle punten te heljen, dus hy wie der al gau efter dat hy elkenien foar bliuwe soe. Ayanle pakt de twadde priis mei ‘Salestijgers’ en Sjoerd van Beem wint net allinnich syn ‘battle’ mei Jaap Toering, mar pakt ek noch knap de 3e priis mei ‘Frysk bloed tsjoch op’.

Gert-Jan Hiemstra stie in wike foar it ein fan de SDS-League noch lêst mei ‘Eendracht maakt macht’, mar pakt yn de lêste wike tige ferrassend de wykpriis en lit de reade lantearn rinne.

De poedelpriis is úteinlik foar de wepmaster mei de lisfyts. Hy hie syn team wer as earste ynlevere, mar ek dit kear levere dit net de ekstra punten op om boppe-yn mei te draaien. Mei ‘Gjin wurk fan’ wurdt hy lêst krekt ûnder Boudewijn Kramer mei ‘Tattooboys’.

Letter mear!

Eind- Vorige Week Totaal Prijzen Eind-
stand stand Naam team: Naam: 11 prijzen
1 1 Ajarnox Bas van der Wey 14 368  €        –  €     100,00
2 2 Salestijgers Ayanle Barkat 10 348  €  12,50  €        75,00
3 5 Frysk bloed tsjoch op! Sjoerd van Beem 24 347  €  12,50  €        50,00
4 4 Hey Ho Let´s Go Willem Wijnia 15 346  €        –  €        40,00
5 3 Torpedo Toering*** Jaap Toering 7 342  €        –  €        30,00
6 11 FC sTeun Wiebe! Wiebe en Teun Heeres 25 339  €        –  €        20,00
7 6 Jelsmanian Devils Jan Simon Jelsma 11 334  €  12,50  €        15,00
8 10 Algemeen Fons Sjoerd Rispens 17 332  €  12,50  €        10,00
9 7 ArBEr Johan Delfsma 12 331  €        –  €           3,50
10 13 Rockin’ in the Free World! Lolke Hofstra 18 331  €        –  €           3,50
11 14 Wollah a Saghbi Lourens, Piter en Tjerk van de Pol 16 328  €        –
12 12 Better wurdt it net Stefan van der Velde 14 327  €        –
13 8 Postmeister Jelmer Posthumus 9 326  €        –
14 19 Marije & Eeltje Marije & Eeltje 21 325  €  12,50
15 22 Frysk damjen is oars Jelle Wiersma 26 325  €        –
16 9 Kwast Erik Haitsma 9 324  €  12,50
17 20 Dopper Fles FC Sytze Kooistra 20 323  €        –
18 16 FC Boekelaar Klaas-Bouke Faber 15 322  €        –
19 15 Jacobs Kaas Jacob-Klaas Haitsma 12 320  €        –
20 23 Ben jij een Pröpper of een vouwer? Jesse van der Weide & Sjoerd de Vries 22 319  €        –
21 17 Op nei de Top Marten Faber 10 316  €        –
22 18 Bla bla blafke Ate Feike de Boer 11 316  €  12,50
23 24 Strikkies United Bote & Jort Strikwerda 19 314  €        –
24 26 Brouwerpower Jelmer Brouwer 22 312  €        –
25 32 FC De Tsjeardleaders Tjeerd de Vries 27 311  €        –
26 34 SDS Vr.1 Mark Postma 27 310  €        –
27 29 Jos Brinkie Dirk Stegenga 21 309  €        –
28 33 CD Guadalajara Pieter Kamstra 26 309  €        –
29 21 Net tefolle DWOkte! Durk Okkema 6 308  €        –
30 36 Jimbar Anne Brouwer 26 308  €        –
31 37 Skobberdebonk Dooitze Nauta 26 308  €        –
32 30 Hiemstra Power Marrit, Niels & Jorn Hiemstra 19 306  €  25,00
33 35 Jodan Boys Jeroen Brouwer 24 306  €        –
34 25 Jústum! Dat bedoel ik nou!! Tom Wijnia 11 305  €        –
35 28 De Supersubs Dirk de Jong 15 303  €        –
36 27 Harm & Vera Harm-Auke Dijkstra 13 302  €        –
37 31 BEERCHIPS FTW Igor Kalinowski 16 302  €        –
38 39 Jelte Heine Hitzert FC Broer-Jacob Greidanus 21 299  €        –
39 42 Op nei de Coolsingel Dirk-Yde Sjaarda 21 297  €        –
40 38 Ghohoezechjejdhad Ids de Boer 16 296  €        –
41 40 Happy Feet Emke & Habtamu de Hoop 18 296  €        –
42 43 FC Natrap Marco Rijpkema 16 291  €  12,50
43 41 Jacob kin net fiskje Jan Friso Bruinsma 11 288  €        –
44 44 BEERCHIPS Martijn Robin Rispens 13 287  €        –
45 45 FC Jan Pipo de Clown Hendrik de Jong 18 286  €        –
46 47 Geneuzel in de marge Hendrik Engbrenghof 24 286  €        –
47 46 Klein bedrag pinnen mag: GJ,I,J,E,J&J. Eeltje Postma 17 281  €        –
48 53 FC De Rick van de kaktus Rick Hendriks 24 275  €        –
49 48 Fatoe La Coruña Allert Turksma 15 273  €        –
50 54 Dr. Oetker Foeke Reitsma 20 270  €        –
51 50 Bulder Jan Mulder 16 269  €        –
52 51 Pretpakket Tjeerd de Vries & Dirk Stegenga 13 264  €        –
53 52 OZZYhaas Hendrik Eringa 13 264  €        –
54 49 Afkomen J.E.I.D.JK.J.E. Gert-Jan Hessels 7 261  €        –
55 57 Tattooboys Boudewijn Kramer 22 258  €        –
56 58 FC Hallema Arjan Hallema 25 258  €        –
57 59 Ricky Langkous Jan-Friso Bruinsma & Rick Hendriks 22 254  €        –
58 60 Eendracht maakt macht Gert-Jan Hiemstra 29 253  €  12,50
59 55 Hakim Sytsma Pieter Sijtsma 11 252  €        –
60 56 Gjin wurk fan Aant Hofstra 10 250  €        –  “Poedel”