SDS-League: 2 wykpriiswinners en net ien wikselje op 1 april

SDS-League: Brenet der út, in oar der yn.
1 april 2024
Programma freed fuotbal
3 april 2024

Us berjocht fan juster dat je Brenet fan FC Twente of in spiler dy’t in misdiedig bytsje punten pakt wikselje mochten wie fansels in 1-april-grapke.
Guon fan jim hienen it wol yn de gaten, mar woenen dochs wol graach in spiler wikselje.

Dizze reaksjes krigen wy binnen:

Pieter Sijtsma:
Goeie,
Folle plesier op aaipop!
Kramer (RKC) der ut!
Laurtisen(spa) der yn!
Hakim Sijtsma

Wiebe Heeres:
Wij soenen graag Hartman wisselje wolle mei Hancko
Team schwalbe 04
Wiebe Heeres, Inne Heerma

Auke Eringa:
Goeie
Ik wol graag Hartman(blesseert) wisselje mei Hancko!
Groetnis
Auke Eringa
Roggeberg boys.

Gert-Jan Hiemstra:
Ik zou graag Parrot van excelsior willen wisselen met Sierhuis van fortuna Sittard.
Groet Gert-Jan.

Marc Hoekstra:
Marc wol Smal der wol yn ha fan Twente
Gr. Marc Hoekstra Hoekie boys 12
1 april

Fam. Sweering:
Beste kommisje,

Hjirby de feroaringen die de familie Sweering ta wol passe om wat mear punten te sprokkeljen:
Fenna:
Ût: Luuk Brouwers
Ien: Sem Steijn
Hendrik:
Ût: Luuk Brouwers
Ien: Pelle Van Amersfoort
Tim:
Ût: Taylor Booth
Ien: Jens Toornstra

Seriette Strikwerda:
Goeiejun,
Ik gean der fanut dat it in 1 april grap is, maar mocht dat it yn it onwaarschijnlijke gefal net weze dan wol ik graach Velanas fan Zwolle ruilje foar Van Amersfoort fan Heerenveen.
Seriette

Grietzen Broersma:
Haa Willem,
Kist Kitolano derut gooie foar Verschueren fan Sparta.
Groet Grietzen

Harm-Auke Dijkstra
Amersfoort foar Brouwers graach foar de sds-league

Johan Delfsma:
Ik wil graag Haliovic, Cherny en Brouwers wisselen voor 1 april.Jacob-Klaas Haitsma:
Mei ik dan 4 wiksels dwaan?Jan-Harmen Folkerts:
Hee willem, meie we een spiler ruilie? Oars wol ik Driouech fan Excelsior wol ruile foar Sierhuis Fortuna.Bote Strikwerda:
[12:48, 01-04-2024] Bote Strikwerda: Dat fan de SDS league is gjin 1 april grap?
[12:50, 01-04-2024] Bote Strikwerda: Want oars kin ik wol ien ruilje yn myn team.
[12:51, 01-04-2024] Bote Strikwerda: Booth fan Utrecht is der lange tiid ut
[12:52, 01-04-2024] Bote Strikwerda: Dan soe ik in oar dwaan kinne
[12:52, 01-04-2024] Bote Strikwerda: Of in vervanger foar Brobbey
[19:34, 01-04-2024] Bote Strikwerda: Wilmmmm
[19:35, 01-04-2024] Bote Strikwerda: Meist nog neat sizze tink

De nije stân hienen wy dus juster al klear en dat levere it folgende op.

FC Hampus fan Jan-Harmen Folkerts nimt de kopposysje oer fan ‘FC Munnaps’ fan Bote Strikwerda.

Wy hawwe 2 wykpriiswinners mei ‘Buurman & Buurman’ fan Kevin den Haan en Anco Bervoets en ‘Kampioenuh Olij, Olij’ fan Bauke Dijkstra, Stefan & Dirk Kuperus.

Marc Hoekstra stiet noch ûnderoan mei ‘Hoekie Boys 12’, mar stiet noch mar 2 puntsjes fan ‘De trots van Friesland’ fan Annejan Hallema.

SDS League 2023-2024 twadde helte stand wike 7