SDS-horloasje

De nije SDS-League!
15 augustus 2005
SDS 2 wint earste oefenwedstriid.
15 augustus 2005

Fanôf heden noait mear te let op trainen. 

Der binne noch inkelde SDS-horloasjes te krijen.
Se koste 20 euro en binne sneons te krijen yn de kantine fan 9-12 oere.


Hjir it skitterende SDS horloasje.