SDS foar Omrop Fryslân

Wepperkes -sneintemiddei-
3 oktober 2004
Wepperkes – moandei
4 oktober 2004

Omrop Fryslân hat oanjûn dat sy kommende tiisdei yn it programma Omnium oandacht bestede wolle oan www.vv-sds.nl

It sil dêr net allinne gean oer it fuotbaljen mar ek oer it Frysk. Sa’t it no liket sil Aant tiisdeitemoarn tusken 11 en 12 oere it ien en oar taljochtsje.

Harkje dus, of just krekt net!