SDS-FIFA-2017-toernoai

Weppers moandei 5-12
5 december 2016
Weppers woansdei 7-12
7 december 2016

sds-fifa-17-toernoaiKommende freed 9 desimber fanôf in oer as 17.00 oere is der in FIFA 2017-toernoai op X-BOX, Playstation of oare spulkompjoeter yn de kantine.
Fanôf 17.00 oere is dit foar de SDS-jeugd fanôf 9 jier.
It kostet €3,- Dit is ynklusyf 1 konsumpsje en in bakje patat.
Der binne alderaardichste prizen te winnen.

As de bern klear binne, dan is it tiid foar de folwoeksenen om FIFA te spyljen.
Wa giet der mei de earste wikselbeker fan troch?
It kostet €5,- en hjir sit in konsumpsje by yn.
Je kinne je hjoed noch opjaan!
Jim kinne jim hjir opjaan!
De folgende lju hawwe harren al opjûn:

Namme Leeftiid
Tom Wijnia 14
Henk 15
Stijn Schildkamp 14
Jesse van der Weide 22
Mark Klijnsma 15
Jelte Spoelstra 12
Pieter Wijnia 12
Kevin Den Haan 14
Eeltsje Bootsma 14
Pieter Sijtsma 19
Steijn Groothof 13
Tiemen Groothof 10
Jelmer Brouwer 12
Redmer Stegenga 11
Jan Friso Bruinsma 22
Jurjen Los 20
Gert Jan Bootsma 18
Rick Hendriks 23
Dirk Stegenga 23
Jacob-klaas Haitsma 32
Jan Mulder 29
Gerlof Jan Hofstra 32
Wietse Fopma 23
Tjeerd De vries 23
Henk Postma 32
Jelmer Dijkstra 12
Douwe Jan Vellinga 14
Yke Gaastra 10
Gerrit Gaastra 14
Grietzen Gaastra 15
Willem Wijnia 40