SDS E4 ûnderút in kreaker tsjin SDS F1

Sponsors yn bussiness-seat
23 februari 2004
SDS F1 walst oer SDS E4 hinne
23 februari 2004

Coach Bertus vd Veen wie bot teloarsteld nei de kânsleaze nederlaag tsjin ûnderhûn SDS F1.
Foarôf rekkene der op in 7-3 oerwinning. Mar it pakte oars út. Foar de rêst seach E4 tsjin in 1-4 efterstân oan en dat wie net iens flattearre. Nei de rêst sette vd Veen op adfys fan technisk direkteur Willem Tjalsma der in ekstra spiler yn en spylen 9 E-pupillen tsjin 8 F-pupillen.
De goal dy’t E4 der nei noch makke wie allinne noch mar foar de statistyk. Einstân: 2-4.


Coach Bertus van Veen

Teamfoto E4.