SDS 70 jier!

SDS is hjoed jierdei en fiert syn 70e jierdei!

Wy binne tige wiis mei it superkado wat wy krigen hawwe fan ús “materiaalmannen” Klaas de Haan, Lolke Bouma, Willem Twijnstra, Douwe-Dirk Reitsma, Johannes Nauta, Oetze Paauw, Klaas Overal en Andries Stuiver.
Tige by tige!