Evenementen in november 2022

Finale WK 2017
8 augustus 2017
Weppers freed 11-8
11 augustus 2017

SDS is hjoed jierdei en fiert syn 70e jierdei!

Wy binne tige wiis mei it superkado wat wy krigen hawwe fan ús “materiaalmannen” Klaas de Haan, Lolke Bouma, Willem Twijnstra, Douwe-Dirk Reitsma, Johannes Nauta, Oetze Paauw, Klaas Overal en Andries Stuiver.
Tige by tige!