SDS 2 wûn yn Frentsjer

Te min lucht?
31 augustus 2003
Bekerprogramma dizze wike
2 september 2003

Franeker 2 – S.D.S 2     0-1

 

20 man op papier en noch te min minsken. Dit wie it ferhaal dizze wike fan it twadde. Lokkich wienen de A junioren frij sa dat Durk de Jong us helpe koe. Yn frentsjer koe net balle wurde fander hienen we in ut wedstryd yn easterein. It wie net in beste pot mar we wienen wol better, in soad kansen krigen we net at we de kopkansen net mei telle toch waard der skoort en wat fan in goal, in frye traap fan Pieter  siet der fliegend yn en koenen we de oerwinning fiere.