SDS 2 2014-2015

Nei de FreuleWeppers
7 augustus 2014
15 Efkes Ballers
9 augustus 2014

SDS 2 hat juster syn earste training hân. Bote Strikwerda naam dizze earste training foartreffelijk op him. Der wienen 12 man te trainen.
Der is noch gjin nije trainer fûn. De kommende wiken sil Remco Bervoets inkelde keren de training op him nimme.


It nivo op de earste training juster by SDS 2 lei heech…….

De training foar kommende sneon ferfalt.

Der wurdt op tiisdei traind fan 20.00-21.15 en tongersdeis fan 19.00-2015.

De foarlopige B-seleksje sjocht der sa út:

Allert Turksma
Andries Lanting
Bote Strikwerda
Broer Greidanus
Feite Haan
Geert Dijkstra
Gerrit Flisijn
Hendrik Engbrenghof
Ids Boer
Jan Stenekes
Jelle Vries
Jentsje Jorritsma
Jesse Weide
Jurjen Eringa
Klaas Bouke Faber
Pieter Kamstra
Pieter Wesselius
Ralph Wariman
Remon Albert Rameau
Sjoerd Beem
Sjoerd Rispens
Sjoerd Vries
Sytse Hibma
Willem Wynia


Yn de beker komt SDS 2 de folgende tsjinstanders tsjin:
Nijland 2
Waterpoort Boys 2
ONS BOSO Sneek 2

Yn de kompetysje komt SDS 2 út yn de Reserve-2e-Klasse. Dy sjocht der sa út:
Bolsward 2
CVVO 2
DWP 2
Franeker SC 2
Heerenveense Boys 2
Leovardia 2
Makkum 2
Minnertsga 2
Oeverzwaluwen 2
SDS 2
Workum 2
Zeerobben 2

De earste kompetysjewedstryd spilet SDS 2 op sneon 6 septimber. It programma is noch net bekend by de KNVB. Dit wurdt pas rûn 15 augustus bekend makke.

De programma foar de tarieding op it nije seizoen sjocht der foarearst sa út:

Tarieding SDS 2
do 7 aug trainen
di 12 aug trainen
do 14 aug trainen
za 16 aug oefenwedstriid ONT 2
di 19 aug trainen
do 21 aug trainen
za 23 aug bekerwedstriid
di/woe 26/27 aug bekerwedstriid
za 30 aug bekerwedstriid
di 2 sept trainen
do 4 sept trainen
za 6 sept start competitie

Fierder noch efkes ien wichtige datum om fêst yn de aginda te setten:
Tongersdei 4 desimber: Sinterklaasjûn