SDS 1 folge fia ynternet

SDS 1 troch yn neikompetysje
20 mei 2003
SDS 1 sneon thús tsjin CVVO en oare útslagen
21 mei 2003

Der wiene juster al gau sa’n 30 SDS-supporters yn Marum om SDS 1 te steunen. Om it minne waar bleaunen der fêst minsken thús. Dizze minsken hawwe op ynternet it duel wat folgje kinnen. De tuskenstannen waarden hjir by hôlden. Dat in soad minsken hjir gebrûk fan makke hawwe bliket wol. Juster binne der 73 minsken op ús webside west. In nij rekord!! Der binne no al mear as 7000(!!) besikers west sûnt novimber 2002.