SDS 1 ferliest mar….

SDS 5 en SDS 2 winne
30 augustus 2003
Programma senioren
31 augustus 2003

SDS1 hat de bekerwedstriid tsjin Rood Geel út Ljouwert mei 2-3 ferlern.

Doelpunten wiene der fan: Marco Ottens , nei in prima foarset fan Wichard Deinum en fan Harm Stremler. út in strafskop doe’t Hendrik de Jong dellein waard.

Undanks dit ferlies giet SDS wol troch nei de twadde ronde, omdat Mulier en Harlingen gelyk spilen.