RIVM: ‘Feilich om op keunstgers te fuotbaljen’

Weppers snein 18-12
18 december 2016
Weppers tiisdei 20-12
20 december 2016

SDSkeunstgersaksjeIt RIVM hat yn desimber bekend makke dat de konklúsje fan harren ûndersyk nei it rubbergranulaat is dat it feilich is om op keunstgers te sporten.
De KNVB hat hjir posityf op reageard, mar lit it oan fuotbalklups sels oer om noch op keunstgers te fuotbaljen of net.
It RIVM kaam op 18 desimber mei dizze ferklearing:

Sporten op rubbergranulaat is veilig

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Sporten op velden met rubbergranulaat

In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.

Geen verband met leukemie

In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Advies om norm aan te passen

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

It hiele ûndersyk fan it RIVM kinne jim hjir neilêze.
Wat ús oanbelanget tige de muoite wurdich om efkes troch te lêzen.

Fansels bliuwt it sa dat it net de bedoeling is om mei de keunstgerskorrels te boartsjen en dat it beste is om nei it fuotbaljen op keunstgers lyk ûnder de brûs te stappen.
Mochten der by SDS dochs trainers weze dy ´t leaver op gers traine dan kin dat. Ek respektere wy it as âlders leaver net hawwe dat harren bern op keunstgers fuotbalje.

Willem Wijnia
út namme fan it bestjoer fan vv SDS