Programma SDS dizze wike

Kenniskwis (9)
9 februari 2004
Earste ljipaai!!??
9 februari 2004

Hjir alwer it programma foar SDS foar dizze wike. At it waar it talit dan wurde der yn Easterein sneon twa wedstriden spile. SDS A1 en B1 moatte beide thús.

SDS 1 moat sneon út nei De Sweach en SDS 2 moat út nei Nijlân.

De beide sealteams hoefe gjin rekken te hâlden mei it waar en meie beide dizze wike wer los. SDS 1 moat jûn nei de Lemmer en SDS 2 spilet woansdeitejûn thús tsjin MKV.Bron: www.KNVB.nl