Peter en Geartsje hawwe in soan!

Alwer Wepperkes
16 juli 2004
Wykein Wepperkes
17 juli 2004

Peter en Geartsje Sybesma hawwe in soan krigen. Syn namme is Rutger. Hy weaget 3700 gram en is 50 sintimeter grut. Mem, heit en soan meitsje it best.

Fan herte lokwinske mei de lytse jonge!

Hjir is Rutger. Neffens my swaait der nei de kamera.

De kaartsjes kinne nei:
Peter, Geartsje en Rutger
Vrijburg 4
8734 GK Easterein.