Opstellingen SDS 1 en 2 moarn?

Nije wepperkes
26 februari 2004
Alles ôflast!
27 februari 2004

Mocht it trochgean dan binne hjir de seleksjes en blessearden foar moarn. Út betroubare Boalserter bronnen hawwe wy fernommen dat Bolswardia-SDS 2 heechstwarskynlik net trochgiet. Wy heare it noch wol. It liket hjirwei(efter de komputer) moai taaiwaar.

Earste: Wichard, Feite, Tseard, Gert-Jan, Floris, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Henk, Broer-Wiebe, Durk-Yde, Anne, Harm.
 
Twadde: Skelte, Harm-Auke, Marten, Jacob-Klaas, Auke, Gerrit, Jan-Simon, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Frank, Gerrit, Willem.
 
Blesseert: Jeroen, Dennis, Robert.
Wintersport: Jos.

Johnny Nota (trainer Zeerobben) sjocht it wol sitten dat SDS 1 moarn wint tsjin Oostergo. By it Friesch Dagblad mei eltse wike in trainer de toto ynfulle foar alle amateurwedstriden. By SDS-Oostergo stiet in 1. Sjoch
hjir
wat hy fierders foarspelt hat.