Opstellingen SDS 1 en 2.

Knuffelje mei SDS 5
30 april 2004
Bolswardia-SDS (diel 2)
30 april 2004

Hjir binne de mooglike seleksjes fan SDS 1 en 2 foar moarn. By SDS 2 keept mooglik de stjerkeeper fan SDS 5, Jaap Boekholt. Hy ferfangt Marten. Marten giet mei SDS 1 mei. By SDS 1 is eltsenien fit (allinne Gert-Jan is skorst) en sy sille der wer alles oan dwaan om moarn te winnen. At sy sa fuotbalje as tsjin Be Quick Dokkum dan hoeche wy dêr net oer yn te sitten.

Earste: Broer-Wiebe, Wichard, Floris, Jacob-Klaas, Tsjeard, Tjipke-Klaas, Durk-Yde, Harm, Marco, Robert,  Hendrik, Anne, Jan-Simon, Feite, Marten,
 
Twadde: Jaap B., Skelte, Jeroen, Auke, Pieter, Stefan, Syb, Henk, Frank, Willem, Jos, Harm Auke.
 
Skorst: Gert Jan.
Skeint: Gerrit H.
De tean yn twäen: Gerrit T.
Yn Frankryk: Donny
Keatsblessures: ?