Opstellingen SDS 1 en 2.

Wepperkes(tongersdei)
22 april 2004
Wepperkes -freedtenacht-
23 april 2004

Hjir binne de mooglike seleksjes fan SDS 1 en 2 foar moarn. No at SDS 2 kampioen wurden is tinnet de seleksje lyk hurd út. No at SDS 2 kampioen wurden is tinnet de seleksje lyk hurd út. Lokkich genôch woe Harm Auke Dijkstra SDS 2 foar de safolste kear dit seizoen SDS 2 wol út de brân helpe al hie der leaver mei SDS 3 meidien. By SDS 1 is eltsenien fit (allinne Feite is skorst) en sille sy der alles oan dwaan om moarn te winnen.

Earste: Wichard, Floris, Jacob-Klaas, Tsjeard, Gert-Jan, Jan-Simon, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Broer-Wiebe, Robert, Durk-Yde, Anne, Harm.
 
Twadde: Skelte, Jeroen, Marten, Auke, Gerrit, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Henk, Frank, Gerrit.
 
Skorst: Feite.
Lest fan ‘e seursek: Willem
Grutte alkoholcontrôle: Jos