Opstellingen SDS 1 en 2.

Wepperkes (tongersdei)
7 april 2004
Kom SDS A1 steunen!
9 april 2004

Hjir wer de meast besprutsen rubryk op de SDS-side: de opstellingen fan SDS 1 en 2 foar moarn. Ek dizze kear kin it noch wol wer feroarje. Hâld de side yn ‘e gaten.

Earste: Wichard, Feite, Tsjeard, Jacob-Klaas, Gert-Jan, Floris, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Broer-Wiebe, Robert, Durk-Yde, Anne, Harm.
 
Twadde: Jeroen, Marten, Auke, Gerrit, Jan-Simon, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Henk, Frank, Gerrit, Willem, Jos.
 
Skerm gooie: Skelte.