Oprop

Yndieling SDS 1, 2 en VR1
10 juli 2020
Efkes Balje
12 juli 2020

Net allinnich tidens it fuotbalseizoen binne der barfrijwilligers nedich, mar ek yn de simmer mei it keatsseizoen. Yn it fuotbalseizoen steane der wolris wat keatsers efter de bar en it soe moai wêze as der simmers wat fuotballers efter de bar wolle. Sa helpe wy mekoar út de brân!
De Skoalleseize is noch op syk nei barfrijwilligers foar it kommende keatsseizoen.
Der sil namelijk op snein 19 july, sneon 25 july en snein 9 augustus keatst wurde yn Easterein.
Wa soe mei ien fan dizze partijen wol efter de bar stean wolle?

Graach kontakt opnimme mei Boudewijn Kramer: 06-28184321

Tegeare winne wy mear!