Op nei Urk!

Wepperkes(moandei)
7 maart 2004
Klassetopskoorders 3 b
8 maart 2004

Woansdei giet it 1e sealteam fan SDS nei Urk om kampioen te wurden. Sy moatte derfoar winne fan Urk.

Sy geane woansdei mei in bus nei Urk sadat der ek supporters mei kinne. Der binne al ferskiedene dy ’t hun opjûn hawwe. Der binne noch inkelde plakken frij. At je noch mei wolle dan kinne je opjaan by Willem Overal.

Willem Overal; 06-22467816 of 0515-333486 of per mail: overal.montage@wanadoo.nl

De bus giet woansdei om 18.45 oere fuort út Easterein. Jimme kinne opstappe by sporthal “De Greidhoeke”.


Boppe kinne noch wol inkelde minsken sitte.