Noch 7 dagen foar de SDS-League!

Wepperkes -tongersdei-
24 augustus 2005
Wepperkes -freed-
26 augustus 2005

Noch 7 dagen hawwe jim om jim team foar de nije edysje fan de SDS-League yn te leverjen.

Hjir kinne jimme de nije dielnimmingsformulieren fine foar de earste helte fan it seizoen 2005/2006. Jimme moatte jimme team ynleverje foar snein 4 septimber 2005. As je  oan de earste helte meidogge dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

 

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Roel Sybesma, De Singel 17, 8734 HP Easterein

of by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget hy yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme de benoadigde formulieren fine:

*Dielnimmingsformulier SDS League

*Spilerslist SDS League
(dizze formulieren lizze ek yn de kantine)