Nijste teamyndieling famkes 2019-2020

Weppers tiisdei 18-6-2019
18 juni 2019
Sneon 22-6-2019
22 juni 2019

De oprop om wat famkes (wer) oan it fuotbaljen te krijen hat aardich wurke en dat betsjut dat de famkesteams wer wat grutter wurden binne.
Soe it frouljus-WK hjir wat mei te krijen hawwe?
Hjir binne de nije foarlopige teamyndielingen fan de famkes.

Wy binne noch wol op syk nei in leider/trainer/koach foar de famkes fan de MO19-1.
As jim ien witte of liket it je sels wat lit it ús dan witte!

Akke Rixt Zysling arzijsling@hotmail.com of 06-29219227

MO19-1

Fenna de Boer
Froukje Altenburg
Nynke van der Eems
Marit Tineke Albada
Petra Koopmans
Hedwich Pater
Femke Heeringa
Femke van der Lageweg
Emma Walstra
Siegrid van der Meer
Evy Bouma
Anieke Koenen
Renske Walstra
Silke Tolsma
Minke Hoekstra
Mare Diever
Judith van der Weerdt

MO15-1

Berber Visser
Grace Odier
Doutsen Porte
Larissa Eupper
Lisa Koenen
Minke Postma
Menna van der Woude
Rixt van der Schaar
Prajita Chhetri
Aukje van Lelyveld
Femke Breeuwsma
Fenna Sweering
Dena Walstra
Corry Ymkje Altenburg
Noor van der Ende