Nije wepsjop by MUTA

Ofskie fan SDS 1
14 juni 2022
Weppers tongersdei 16-6-2022
15 juni 2022

SDS hat yn gearwurking mei kleanstiper MUTA-Sport in nije webshop krigen.
Hjir kinne je net allinnich SDS-klean en -spul krije, mar ek bygelyks fuotbalskuon of keeperswanten mei 25% koarting om ’t je lid fan SDS binne.

Besjoch it hjir mar ris efkes:
https://vvsds.teamshop.club/

Fan de opbringsten fan de ferkeapen giet in part nei SDS.


By Bauke de Boer binne noch wat ‘âlde’ SDS-klean tsjin in skaplijk priiske te krijen:
https://vv-sds.nl/sds-klean-yn-de-utferkeap-2/