Nije trainer (10)

SDS verslaat stug spelend Rottevalle
7 december 2003
Traine op tongersdei
8 december 2003

Der binne wer ûtwikkelingen. Richard Elsinga giet sa’t út betroubere bron fernommen is nei in oare klup. Wierskynlik in de klup dy’t neat mei Sinterklaas te meitsjen ha wol. Wy skrasse him fan de list. Taheakke is Atze van der Wijk. Dy is no trainer fan Kootstertille in twadde klasser.

Hjirûnder it hiele listje:

* Lykle Bleekveld ( no Ouwe Syl)
* Johnny Nota (no Zeerobben)

* Gerlof Gerlofsma (no Tsjom)
* André Semponius (no Nijlân)
* Fritz Korbach
* Riemer Kooistra (no Broekster Boys)
* Klaas Dijkstra (no CSL)
* Klaas Westra (no Harkemase Boys 2)
* Sjoerd Jan Eppinga (no Harkemase Boys 1)
* Wichard Deinum (no spiler SDS 1)
* Roel Hogeveen (no Balk)
* Marco Hoekstra (no SDS 2)
* Frans Nijholt (no SC Joure 2)
* Gerlof Kootstra (no Opeinde)
* Eric Schuitemaker (no Creil)
* Johan Neeskens (no NEC)

* Atze van der Wijk (Kootstertille)


Wa moat it fan jim wurde? Der binne fêst noch mear gegadigden. Mail it ús!