Nije stân SDS League: wike 11

Bal fuort
12 mei 2003
Bolswardia docht ek mei oan ‘e neikompetysje
14 mei 2003

Nei 5 jier haw ik it dan eindliks foarmekoar. “Black Rose”(WW?!) wint de wykpriis mei 61 punten!! Wat wolle je ek mei û.o. Van Hooydonk (6), Féher (10), Sibon (6), Tim Cornelisse (5), Landzaat (4) en mei namme Van Bommel (17!!!) mei in bult oan punten.
 
De Top 3 bliuwt wer itselde, mar krûpt hieltiten mear by-inoar. “Van Grutingea FC”(HdJ) stiet op 3 punten fan “November Rain”(GAT) en sy steane wer op 2 punten fan de nûmer 1 “De Witte Tornado”(SW).
 
“It Slachteteam”(HH) hat wer in kuiertocht hân en sakket mei-ien wer flink yn ‘e SDS League fan 57 nei 74.
 
“Het Linkerrijtje”(MW) sit it leafst op nûmer 100!!(fan 98)
 
Groetnis, Willem.
 
Hjir kinne jimme de nije stân besjen: wike 11