Nije SDS League

SDS 5 krekt werom út Anjum
27 augustus 2003
Nije Treffer
28 augustus 2003

It is wer hast safier. Der wurdt alwer fuotballe yn ‘e eredivysje en dat betekent fansels ek dat de SDS League wer hast fan start giet.

Ûnder it kopke “SDS League” kinne jimme it nije dielnimmingsformulier fine en de nije spilerslist fansels.

De nije teams moatte ynlevere wurde foar snein 14 september by Roel Sybesma yn Easterein of by Willem Wijnia yn Wommels. Je meie je nije team ek maile nei SDSLeague@vv-sds.nl.

De formulieren sitte ek by de kommende Treffer dy ’t dizze wike útkomt.