Nije lieder A1

SDS League: De Ideale Elf
2 december 2003
Roke
2 december 2003

Nije lieder SDS A1


P.s. Klaas, tige tank dasto reageert hast op de oprop op ynternet. Ek namens Jappie Wijnia en Robert Hoekstra. Wy hoopje fansels dasto ek nei de winterstop lieder wêze wolst.