Nije jeugdtrainer?

Nij rookbeleid……
29 december 2003
Freonen fan …(3)
29 december 2003

SDS kin noch altiten net in nije jeugdtrainer fine dy ’t Robert Hoekstra nei dit seizoen opfolgje kin. Wy wolle hjirby in oprop dwaan. Belangstellenden (yn besit fansels fan de júste papieren) kinne kontakt opnimme mei Jappie Wijnia (tel.nr. 0515-332245 of 0651237144)Email: jaja@uwnet.nl . Wy hoopje dat der wat reaksjes komme.