Midsimmercup 2004

De SDS EK-League
1 juni 2004
Wepperkes -tongersdeitejûn-
3 juni 2004

SDS is dit jier útnoadige om mei te dwaan oan de earste Midsimmercup. Dit toernoai wurdt spile op sneon 3 july spile yn Dronryp en moat de tsjinhinger wurde fan de Midwintercup yn it FEC. Der dogge 32 herenteams en 8 damesteams mei. It toernaoi begjint om 15.00 oere oan ’t jûns 20.00 oere. De spulrigels binne lykas yn ‘e seal. De teams bestean dus út 5 man en de fjilden binne ûngefear like grut as yn ‘e seal.

Poule SDS:
Trynwâlden
Drachtster Boys
Foarút (fjild)
SDS

Oare ploegen dy ’t mei dogge binne û.o.:
Mulier, Workum(seal), Bûtenpost, Exstador(seal), FVC, Avanti(seal), Easterlittens en Heerenveen(seal).

It prizenjild is net om ‘e nocht:
1e priis: €1000,-
2e priis: € 500,-
3e priis: € 200,-
4e priis: € 200,-

Foar SDS giet it 1e sealteam der hinne. Omdat net eltsenien kin (y.f.m. keatsen) dogge der ek noch inkelde oare spilers fan SDS mei.

Sjoch foar it hiele programma op Omrop Fryslân teletekst side 376. Ok klik hjir.