De SDS EK-League

De Freonen fan SDS (3)
1 juni 2004
Midsimmercup 2004
2 juni 2004

Foar it EK organisearje wy fan SDS in spesjale SDS EK-League. Foar 5 euro kinne je al meidwaan. As jimme it formulier folledich ynfulle dan wurdt dit jild automatisch fan je bankrekken ôfskreaun. It hinget fan it oantal dielnimmers ôf hoefolle prizenjild as der komt. De stân kinne jimme hjir eltse dei besjen. Ynfulde formulieren kinne jimme ynleverje by:
Willem Wijnia
Walperterwei 21
8731 CC Wommels

of mail se nei: SDSLeague@vv-sds.nl

Klik hjirûnder en jimme kinne oan ‘e slach!

* Invulformulier SDS EK-League