Mear as 100 besikers op ‘e webside!!

Finale sneon om 17.00 oere yn Ljouwert
27 mei 2003
Nije stân SDS League: wike 13
28 mei 2003

Undanks dat der safolle minsken út Easterein en omkriten yn ‘e Lemmer wienen, hawwe der juster ek wer in soad minsken thús de wedstriid folge tusken CVVO en SDS. Fanút de Lemmer waard de tuskenstân trochbelle nei ús webmaster(ke) Anne-Marije Hofstra. Dizze sette it dan lyk op ‘e webside. Mei hjirtroch hawwe der juster mear as 100(!!) besikers op ‘e webside sjoen.