Liftwedstryd diel 2

Liftwedstryd diel 1
29 december 2009
Liftwedstryd diel 3 finish
30 december 2009

No’t hast alle koppels yn Ingelân binne of op de boat sitte nei Ingelân geane wij fierder op diel 2. It is no hast 20.00 oere en de mannen en frouen hawwe noch in drege nacht ferwachtsje wij.
Wolle jim reageare dan kin dat op
sds-nijs@home.nl

De poll


Op stjoerder.nl stie in poll. Wa komt it earst oan neffens de supporters. Komt it wat út?

Lifterkes
Op de side steane ek noch wat nije lifterkes. Berjochtjes foarôgeand oan de wedstriid. Sjoch
hjir

Foarstelle
Wa’t net goed wit wat meidogge kin
hjir noch efkes sjen.

Liftwedstryd begjin 2009
En foar de echte leafhawwer hjir noch in oersicht wa’t der ferline jier allegear barde.

20.05 sms Beitske en Tsjeard

Moai fuort. Hast yn Londen.

Aant: moai fuort?? Beitske oan de drank sa te sjen!!

20.05 sms Sjoerd en Teade
Ha, Aant en fans. Hoe ist   dêr? Hjir goed, wij farre us eigen koers: oost west, thuis best!

20.09 sms Mc-boys
Eindelik is it skûtsje aan de oare kant (Aant kdoe mn best hier met t Frysk)aankomme. Ook dit jaar weer gaan we in stijl: met een Indiase in n Mercedes C-kl. Zou in Londen op de M40 droppen, maar na wat inpraten nu met 150  km /u door tot de M6 na Birmingham. Oh ja, net Klaas en Amarins voorbij gesjeesd.

Aant: dat is 120 miles sa wat; normaal 2 oeren en 17 minuten, mar no?

20.17 sms Namkje en Wybren
London

19.58 Twitter Jaring en Sjoerd
Lift nei bijna Londen fia trein. Moasten goed yn de gordels want mefrou hat haast. Klik op it  
 

20.34 sms Tjitte Jelle en Hadewey
Kust van Harwich eindelijk in zicht!. Lift naar Glasgow! Geschatte tijd 6 uur….. Maar rijden nacht door. Laters.

Aant: neffens de kaart 472 mile. Dat wurdt neat yn 6 oeren. Us planner jout 7 oeren 47 oan. Of is it in reesfrachtauto?

20.35 mail fan Hans de Vries
Wat in moai stikje op GPTV! 🙂
Moai ek dat Ate syn sensasjonele oerwinning fan 2005 nochris oanhelle waard! 🙂
Yn myn argyf koe ik noch wat kykjes fan dy wunderlike lifttocht werom fine!


Hoewol’t Ate syn rekord wol net mear helle wurde sil: sukses!
Ennuh: Carpe Noctum!


Spesjaal foar de lifters fan Hans de Vries

20.36 mail fan Anneke van Beem (sus fan..
Hoi,
Te gek dat we it liften wer sa goed folchje kinne, sit eins noait achter de pc, mar bin der no net efter wei te slaan.
En ja it liket neffes my net sa gek mei team van Beem de Boer..
miskien dit jier op de goeie ynsetten??
(soe it dan toch troch de prukjes fan yvonne komme?????) 
Anneke van Beem

20.27 Mail fan Wouter Jorritsma (broer fan….


Wouter Jorritsma plukte dizze foto’s fan GPTV ôf.

20.55 Aant: he,he dat wie suver hurd wurkjen

21.01 mail Jan Rispens (eardere liftmaat fan Sjoerd en altyd tige suksesfol)
Ha Aant,
Soe it wol goed gean mei Sjoerd en Teade? Meitsje my dochs wat soarchen, foarhinne koe ik Sjoerd wol wat op it goede paad hâlde mar tink net dat dit wat wurdt mei disse 2. Se sitte al fanôf it begjin fan de middei op in boat, it sil dochs net de boat nei Skylge wêze? Wolst do even neisjen as dy ek op in sânplaat festrun is??
Starum – Enkhusen is net sa lang dochs???
 
Groeten Jan

Aant: ik wit it net Jan, miskien hâlde se mear fan farren as autoriden. Enkhuzen Starum faart net. 

21.03 Sms Beitske en Tsjeard
Stive Ingelsen. Un fucking believable.

21.05 Sms Arjen en Wytske
Nei 2.5 oere opûnthâld yn Calais ride we wer, lift foarbij Londen. Dogge wij noch mei?

Aant: Jim dogge seker noch mei. Underyn de middenmoat op dit momint.

21.15 sms Tsjeard en Beitske
90 km per oer nei Glasgow, Londen bij Night! Yeah

Aant: 13 minuten lyn wiene it noch fucking Ingelsen! It kin hurd omslaan.

21.17 sms Arjen en Wytske reagear op sms berjocht Aant:
Moai sein, wij witte wat wij dwaan moatte.

21.19 twitter Sjoerd en Jaring
Rampke! Eurotunneltrein stikken! Sitte fêst foar de tunnel! Oant 02.00 rydt der gjin trein mear! Kinne we noch winne? 

21.25 mail fan Mary Buunk ( de mem fan Karen)
Hallo Aant,
 
Als Brabantse mem van Karen probeer ik de site te volgen!
Erg leuk zoals alles er op komt te staan en iedereen het kan volgen.
Wens iedereen maar vooral Karen&Gertjan succes en op naar de eindbestemming.
Toi,toi,toi. Mary

Aant: Prachtig en het blijkt maar weer, zo moeilijk is dat Fries niet.

21.35 sms Sjoerd en Teade
Edinburgh here we come

22.00 mail fan Berry Buunk
Hallo, groetjes voor alle lifters vanuit Duiven, vooral voor Gert Jan en Karen, succes luitjes!!
GT.
 

22.14 Mail van Johan en Anita
Dag allemaal,
We hebben Wybren en Namkje een stukje meegenomen (tot breda/hazeldonk in een busje..). Wat een leuke wedstrijd, we gaan het volgen. Allemaal heel veel succes en een beetje extra voor ‘onze lifters’ !
 
Groeten, Johan en Anita
(sinds vandaag in bezit van een hond, gelukkig geen
schotse collie )

22.30 Radio 2
Aant: ik hear krekt nr 600 yn de top 2000. Bruce Springsteen. Foar de lifters hoop ik dat dit
harren dei wurdt.

22.34 Mail fan Jan Stenekes, dy’t him thús sit te ferbiten
Hoi Aant,
Neffens myn berekkening hoeche sy nog mar san 50/60 km en dan binne se der. Wer giet die boat wei??
Gr. Jan 
P.s. Lifte kin er net, mar hy kin sa faare.
 

Aant: Miles Jan, yn Ingelân hawwe se miles.

22.40 Team Mantgum
Ungefear 2 oere stiet team Mantgum boppe Leeds.

Aant: Dan geane se echt nei de middenmoat

22.52 sms Tsjeard en Beitske
En ja, it is safier we ride yn é snie! Chrissie en Louise (dogs) koese bij ús op skoat. Te waarme auto, mar ja better as yn’e snie bûten. We klaaie net. Ingelsen binne noch steeds styf! Mar Skotten der tsjin oer…..

Aant: Op syk nei in konferense oer it liften fan Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Net te finen. Hij gie sa:
“Op de achterbank zat een hond die ik niet gezien had.
Hij mij wel. Vrolijk begon hij mijn brilleglazen schoon te likken. De man probeerde daarbij de hond naar achter te praten maar verloor daarbij zo veel mondvocht dat … enz.

23.25 sms Namkje en Wybren
Bij Birmingham binne lege diken fol lein mei snie. Moai mar net sa hoopfol. Wêr sitte de oaren?

Aant: wisten we dat mar, sliepe sommigen al?

Aant: binne der noch opbliuwers fannacht? Mail nei sds-nijs@home.nl

23.27 Mail fan Doet Stenekes
Hoewol ik net twifele oan de “spulwike”survival capaciteiten fan it team Marije & Willem,
makke ik my dochs wat ungerest sa tsjin de nacht oan. Se lieten mar neat heare en ik siet oan
de comp klustere… Dus omdat ik net sliepe koe toch mar efkes skille.
Willem syn batterij (fan de tillefoan) is hast op en sy steane no al in oerke fest by London.
Net in al te best plak. Lit ik it sa sizze, ik haw Willem wolris fleuriger heart.
Hoopje dat de “puur Platonische” relaasje dit dipke oerwint en dat sy fleurig te plak komme.
Oant safier, team M&W
 
Groetnis Doete Stenekes

23.29 Mail fan Jan Stenekes

Hoi Aant,
Ast de M9 folgest dan is it 36,1 mijl, dat is ……………………….km?????????????????????
 
Bestuhuuhh

23.34 Mail fan Gerrit en Anneke Hulzinga
Foardat we ús deljouwe, alle lifters sterkte tawinske foar de kommende nacht. It is misskien noch efkes bikkeljen, mar mei moarnier in heftich fet Ingelsk ontbijt moat it wol wer lukke toch?
Ek dit jier: hulde foar de webmaster.
Gertjan en Karen en alle oare lifters in goeie oankomst yn Skotlan winske, en meitsje der mar in moaie jierwiksel fan.
Groetnis Gerrit en Anneke

23.36 Mail fan Bartholien Linders (de heit fan….Mc Linders)

Heej den ein stukske van jimmy ziene pap.

Good zoe Jimmy do bis good op waeg zoe met diene barbaarse (die hebbe toch sint williebrord vermoord dao) kammeroad Sytse.
Op dees reis traej ze eg in de vootspoare van mich en Mam, ome Chris, Huub, de Kôster, Frans en Piet en weit ich wae nag mier.
Weej hebbe ’t altied geweete doa in Ingelank ken ze good lifte die minse en veural die indieěrs zien hiel gasvrindtelijk hiel get angers as die stugge Frieze die ze klamp kens verstoan en den die sjtomme plaatsnaamborde woe door ze altied waer de waeg kwiet wuurs, maar jong .
Nae den zit ze doa  in Ingelank good met die waereld sproak ken ze tenminste nag get te vreate en te zoepe bestelle.
Ich merk aan dien snelheid det ze doa sins 1970 auch ein paar autowaeg hebbe aangelag.
Enne…, rieje ze dao nag altied aan de verkierde kank van de waeg, kiek maar good oet, veural iers nao regs en den pas nao lings kieke angers rieje ze dich zoe van de sôk.
Oh, en den nag eine goije road, as ze straks in Sjotlank bis maak neet die sjtôm fout die ich vrűűger doa heb gemak en waal wie ich zag ”jes aj lijk it ferrie muts hier in englank” want toen waas Sjotlank te klein en wis ich neet wiej sjnel ich mig oet de veut meusde maake, ze hebbe mich toen met eine baumsjtam achternao gegoejt en ich heb waal ens op d’n tilleviesie gezeen det ze det now nag steeds doon.
Ich gluif det geej op ein gooj positie ligk, tenminste.., volges mich ziet geej neet de letste.
As ge nag veur aad op niej dao ziet den winse weej uch eine gojje roetjs en haaj ’t maar beej beer want dae wiskie is waal ruig maar dae ut lets lach lach nag altied ut heljs.

Bon vojaasj,
Pap

23.45 Sms fan Jimmy en Sytse
Krekt yn Birmingham oankaam, we sitte no yn in bus mei fuotbalsupporters, dy krekt fan in wedstryd komme. Se ha wûn , dus de bierkraan stiet goed iepen. We gean tot foarbij Manchester. Begjint no aardich te snijen.

Aant: al wer twa yn de snie. Sa hâlde wij der aardich sicht op hoe fier se binne.

24.00 Mail fan Sipke de Schiffart
Goeije jun/nacht 
folle sukkes disse nacht fin it een moaie actie, ha de computer de hiele dei al on en steeds efkes sjen hoe fier elsenien is.
groetnis ut waldsein
Sipke

00.05 sms fan Tsjeard en Beitske
Lekker koeze fanút Birmingham. Wij karkje noch 4 oeren troch.

00.06 Mail fan Wobkje (mem fan Sytse)
Hoi Aant,
Om 22.50 oere krigen we fan Jimmie en Sytse it berjocht dat se hast yn Birmingham wiene. Se wiene benijd nei harren posysje.
It waar wurdt der net better op neffens Tseard en Beitske. Wij winskje elkenien sterkte. Hoewol, it giet oars wol rap mei de lifters.

Wobkje (mem Sytse).

Aant: om 02.00 wer nije brjochten. Ik lûk it fel in oerke oer de eagen, want ik haw it idee dat de measte lifters ek sliepe of slûmerje yn in waarme auto. Of ferklomje op in kâld bensinestasjon yn de snie.    

00.17 Mail Sipke Hiemstra
Hoi Aant,
 
Krekt as oare jierren folgje ik wer de liftwedstriid. Dizze kear helaas wol de start mist (wurkje). Moai dast us wer sa goed op e hichte hast. Folgens my wurd it toch wer spannend, want yn’t lest….Helaas (foar my) moat ik moarn ek wer wurkje, dus ik tink net dat ik de hiele nacht opbliuw, mar ik set no noch efkes troch. Dat sille de lifters ek wol dwaan, allegjer een protte sukses.
 
gr Sipke

00.49 Mail fan Mieke Peenstra
En ik mar tinke dat dy media-stilte betsjutte dat se der hast wienen;
wolteresten. Mieke (mem Marije)

01.09 Mail fan Sjoukje Koudenburg
In soad gelok & waarmte foar alle lifterkes!
Mis jim.

Sjouk
& de rest fan famylje Kâld

01.09 Mail fan Gerrit en Feikje
Wy (sjoch ûnder) ha de lêste berjochten sjoen en tinke dat it noch in hiele spannende stryd wurde sil. It is no 1 oere nachts en it beslút is krekt fallen dat der pas de oare dei wer op de mail sjoen wurdt, hoe’t it allegear ôfrûn is: wy witte it net; wy witte it net!
Allegear in foarspoedige reis tawinske,
Feikje (mem fan Beitske) en Gerrit (heit fan Namkje).

01.07 Sms fan Willem en Marije
Troch tsjinfallende lfiten hat de dop fan de Beerenburgflesse fleugels krigen. En wachtsje buten Londen op in lift. Klas en live muzyk fan sjongende pubers.

01.21 SMS fan Tjitte Jelle en Hadewey
Sitte no op de A1. Tom tom tinkt dat it noch 4.5 oeren nei Stirling is. Us driver set ús ut sa’n 100 kilometer foar Stirling. It soe noflik wêze as wij in oere as 7 bij Willy yn bêd lizze. Mar jo witte net hoe’t it giet. Letter mear.

02.25 Aant:
ik jou mij wer efkes del. Twadde hazzesliepke oant 16.00 oere

02.26 mail famylje út Bedum

Fan út Bedum, in protte súkses foar alle lifters…!! 
Wy geane no dochs mar efkes koesen… 
Eric & Froukje
Lars, Wendy en Selene

02.32 sms Mc Jimmy en Mc Sytse
Nog iemand wakker daar? De voetbalsupporters hebben ons nog een mooi stukje doorgreden. In Lancaster uitgestapt en meteen opgepikt door 2 broers uit Dumfries. Zetten ons zo mooi over de grens. Dan gaan we onze laatste 100 mile in.

Aant: Dumfries, dat hat noch efkes in mooglikheid west as einbestimming. Allinne al om dy bysûndere namme

03.25 Mail fan Jan Buunk  (vader van Karen)
  Sim salabim,
in het Fries kan ik het helaas niet opschrijven voor jullie maar ik wil wel alle lift(s)ers  nog een formidabele eindsprint toewensen.
Ik hoop dat jullie morgen allemaal op het punt van bestemming zijn en lekker slapen na een vermoeiende tocht. Wat hebben de Friezen toch met grote tochten??
Allemaal veel succes en dat de beste maar mag winnen.
Ik hoop natuurlijk dat dat Gertjan en Karen zijn maar dat spreekt denk ik voor zich,
Groeten en veel plezier,
Jan Buunk (vader van )Karen

04.27 Aant
It sneit hjir no ek al in oerke. Oant 6.30 oere. Dan it ferfolch!!!!!!

5.06 sms fan Wytske en Arjen
Al in oere op onverlaten station vlak voor Newcastle.

04.36 Sytse en Jimmy
30 mijl foar Striling. De sjoof falt hast yn sliep undanks 6 blikken redd Bull. Hij wnnet yn Stirling mar dêr sliept er jûn helaas net. Wol even wat tips foar it útgean krigen. wurdt in moai sjowtsje. Hope dat we noch ien lift krije.

It ferfolch op liftwedstryd diel 3