Krysttoernoai Frentsjer

Wepperkes -woansdei-
13 december 2005
Wepperkes -tongersdei-
14 december 2005

Yn de lêste Treffer koenen jim lêze dat de sealfuotballers fan SDS 2 rûn en mei de Kryst yn Frentsjer sealfuotbaljen gean. De spieldata binne freed 23(en net 16) en moandei 26 desimber(2e Krystdei). Op beide dagen spilet SDS 5 poulewedstriden. Mochten se dan by de beste 4 fan ‘e poule heare, dan geane se troch nei de knock-out fase. SDS is yndield yn Poule A.
 
Programma freed 23 desimber:
18.45     SDS – H.B.M
19.11     Titan – SDS
19.50     SDS – ’t Park
20.16     SDS – Coop Tolsma
21.21     SDS – Kl. Beurs
 
Programma moandei 26 desimber:
10.01     SDS – Zuidema
11.19     SDS – Shape
12.24     SDS – v.d. Meer
13.16     SDS – Trebol
13.40     SDS – Martens Vis
 
De 1/8-finalewedstriden begjinne om 14.00.
 
De seleksje fan SDS bestiet ut de folgende spilers:
  • Marten Faber
  • Tjeerd Breeuwsma
  • Jacob-Klaas Haitsma
  • Tsjipke-Klaas Okkema
  • Skelte Anema
  • Willem Wijnia
  • Dirk-Yde Sjaarda